Δήμος Ελασσόνας: «Διαγωνισμός για την αίθουσα προβολής τοπικού πολιτισμού Ελασσόνας»

  Ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής προκηρύσσει ο Δήμος Ελασσόνας για την κατασκευή του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 391.600,00Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Το έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 για το Νομό Λάρισας, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε» και θα εκτελεσθεί από το Δήμο Ελασσόνας  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το έργο αφορά σε εργασίες διαμόρφωσης Δημοτικού Κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αύλιου χώρου του, προκειμένου να λειτουργήσει ως αίθουσα προβολής Τοπικού Πολιτισμού. Το προς μελέτη Δημοτικό Κτίριο βρίσκεται εντός του πολεοδομικού ιστού της Ελασσόνας και σήμερα λειτουργεί ως δημοτικό ωδείο.

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου έτσι ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις λειτουργίας αίθουσας προβολής Τοπικού Πολιτισμού, καθώς και τη διαμόρφωση του αύλιου χώρου έτσι ώστε να αναβαθμιστεί αισθητικά το αστικό τοπίο.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.