Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Ελασσόνας-Λάρισας, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης-συντήρησης της οδού

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

´Ε χ ο ν τ ε ς  υ π ό ψ η :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ Α-57), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (τ. Α΄ ΦΕΚ 261 /17-12-2014) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Την από 19-11-2020 αίτηση της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

4. Την υπ’ αριθ. Α.Π. 295977 από 29-10-2020 Απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

5. Η από 29-10-2020 μελέτη εξασφάλισης κυκλοφορίας.

6. Την υπ’ αριθ. 5450/20/2544966 από 19-11-2020 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, με την οποία συνηγορεί στην εκτέλεση των αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Και αποβλέποντες στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Π.Ε.Ο. Ελασσόνας-Λάρισας, από τη Χ/Θ 4+000 έως τη Χ/Θ 5+800, με διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας της οδού και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού, για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα (23-11-2020) έως την Τρίτη (24-11-2020) κατά τις ώρες 07:00΄ έως 17:00΄, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης-αποκατάστασης της οδού.

7. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

2. Στο μήκος του αποκλειομένου τμήματος που εκτελούνται οι εργασίες, θα υπάρχουν δύο (2) σημαιοφόροι –ρυθμιστές κυκλοφορίας, ένας για κάθε ρεύμα με ενδοσυνεννόηση και πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας (αντανακλαστικά, γιλέκα, σημαίες κ.λ.π.)

3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων  υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

8. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο, υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που θα αποδεικνύεται με τη χρήση του προβλεπόμενου ημερολογίου.

4. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).

5. Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

9. Ο ανάδοχος, υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

6. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

7. Η ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας, που κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α.) με την παράκληση όπως ενημερωθεί.

8. Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας, παρακαλείται για την εκτέλεση της παρούσας, την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 και την υποβολή στην Υπηρεσία μας της σχετικής εκθέσεως, την επίδοση της στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες & φορείς, με αποδεικτικό επίδοσης το οποίο θα τηρηθεί στο αρχείο της Υπηρεσίας της καθώς και στη λήψη επιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς του.

-Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

Χρήστος Ν. ΣΙΜΟΥΛΉΣ

Αστυν. Διευθυντής

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.