Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 1ης Μεραρχίας λόγω εργασιών για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

´Εχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ Α-57), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (τ. Α΄ ΦΕΚ 261 /17-12-2014) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Την από 22-12-2020 αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.

4. Την υπ’ αριθ. 5450/20/28200062 από 26-12-2020 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, με την οποία συνηγορεί στην εκτέλεση των αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

και αποβλέποντες στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.       Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό 1ης Μεραρχίας του Δήμου Ελασσόνας και στο τμήμα αυτής από την οδό 6ης Οκτωβρίου έως την οδό 25ης Μαρτίου, για το χρονικό διάστημα από 28-12-2020 έως και 14-01-2021 κατά τις ώρες 07:00΄ έως 17:00΄, λόγω εκτέλεσης εργασιών κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου.


 Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών και ενδεικτικά  μέσω των οδών Γ. Ολυμπίου Μπότσαρη - Υψηλάντου.

2.     Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ενδιαφερόμενο.

 

3.     Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

 4.     Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).

5.     Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος –έξοδος των κατοικιών και καταστημάτων.

6.     Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.

7.     Ο αιτών, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

8.     Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).

 

9.     Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας, παρακαλείται για εκτέλεση της παρούσας, τη δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999, την κοινοποίηση της παρούσας στους εμπλεκόμενους φορείς και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητάς του.-

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.