Συμμετοχή του Δήμου Ελασσόνας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα POWERPOOR για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας

Τη συμμετοχή του Δήμου Ελασσόνας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα POWERPOOR για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα ο συντονιστής φορέας του προγράμματος «Δίκτυο Πόλεων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».

Η δράση έχει τίτλο «Empowering Energy Poor Citizens through Joint Energy Initiatives» (Ενίσχυση των Ενεργειακά Φτωχών Πολιτών μέσω κοινών ενεργειακών πρωτοβουλιών), στόχος του οποίου είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Μέσα από την συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή του δήμου, θα υπάρξει η δυνατότητα να εντοπιστούν τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, να βοηθηθούν ώστε να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση μέσω αλλαγής συμπεριφοράς και εφαρμογής επεμβάσεων αύξησης ενεργειακής απόδοσης μικρής κλίμακας.

Ως ενεργειακά φτωχοί πολίτες θεωρούνται όσοι δεν μπορούν να ζουν σε συνθήκες θερμικής άνεσης, δηλαδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να θερμάνουν επαρκώς τις κατοικίες τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή/και να διατηρήσουν μια ανεκτή θερμοκρασία το καλοκαίρι, ενδέχεται να ζουν σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας (π.χ. κατοικίες με προβλήματα υγρασίας, μούχλας ή/και διαρροών) και συνήθως καθυστερούν ή αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πραγμάτωση του πρωτοποριακού προγράμματος θα επιτευχθεί μέσα από τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:

·         Τον εντοπισμό – προσδιορισμό των ενεργειακά φτωχών πολιτών και την ενεργό συμμετοχή τους.

·         Την ενίσχυση υιοθέτησης μέτρων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και της συμμετοχής των πολιτών σε ομαδικές ενεργειακές πρωτοβουλίες (π.χ. ίδρυση / συμμετοχή σε Ενεργειακές Κοινότητες, πρόσβαση σε συμμετοχικά/συνεταιριστικά σχήματα χρηματοδότησης, κ.α.) με στόχο τη μείωση της Ενεργειακής Φτώχειας.

·         Τη δημιουργία ενός δικτύου Υποστηρικτών και Καθοδηγητών σε θέματα Ενέργειας (Energy Supporters and Mentors) που θα εντοπίσουν και θα υποστηρίξουν τους ενεργειακά φτωχούς πολίτες.

·         Το σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων υποστήριξης των ενεργειακά φτωχών πολιτών για την ουσιαστική μείωση της ενεργειακής φτώχειας.

·         Την προώθηση της αναπαραγωγής των προγραμμάτων υποστήριξης των ενεργειακά φτωχών πολιτών μέσω συνεργειών με άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα.

·         Τη διατύπωση και ανάπτυξη προτάσεων και κατευθυντήριων γραμμών που μπορούν να ενσωματωθούν στις πολιτικές αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας σύμφωνα και με τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ).

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.