Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελασσόνα λόγω εκτέλεσης εργασιών κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, αποφάσισε τα εξής:

1. Σις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, για το χρονικό διάστημα από Σρίτη (23-02-2021) έως Σετάρτη (24-02-2021) κατά τις ώρες 14:00΄ έως 17:30΄ στο Δήμο Ελασσόνας, λόγω εκτέλεσης εργασιών κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου: Α. ΢την οδό 6ης Οκτωβρίου και στο τμήμα αυτής από την οδό Δημ. Βλαχοδήμου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου. Η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται μέσω των οδών 6ης Οκτωβρίου – Δημ. Βλαχοδήμου - 6ης Οκτωβρίου . Β. ΢την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και στο τμήμα αυτής από την οδό 6ης Οκτωβρίου έως την οδό Μητροπολίτου Ιακώβου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λάρισα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. 

2. Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ενδιαφερόμενο. 

3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-΢ΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

4. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ). 

5. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος –έξοδος των κατοικιών και καταστημάτων. 

6. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ' όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. 

7. Ο αιτών, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. 

8. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Τπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261). 

9. Σο Αστυνομικό Σμήμα Ελασσόνας, παρακαλείται για εκτέλεση της παρούσας, τη δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999, την κοινοποίηση της παρούσας στους εμπλεκόμενους φορείς και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητάς του.- 
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.