Στεγαστική συνδρομή έως και 300 ευρώ/τ.μ. για ανακατασκευή κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό

 Στεγαστική συνδρομή, ως και 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δικαιούνται οι ιδιοκτήτες των σπιτιών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που εμφάνισαν ζημιές από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου, ανεξάρτητα αν το κτίριό τους έχει ελεγχθεί ή όχι κατά τον πρωτοβάθμιο ή και δευτεροβάθμιο έλεγχο και ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του ως «Πράσινο» ή «Κίτρινο».

Αυτό ανακοινώνει η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και παρουσιάζει αναλυτικά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από κλιμάκιά της, καθώς και τις διαδικασίες αποκατάστασης κτιρίων, που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πληγέντες.

Συγκεκριμένα:
«Η στεγαστική συνδρομή υπολογίζεται βάσει των βλαβών του κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό εγκεκριμένο τιμολόγιο επισκευών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ανώτατο όριο της Στεγαστικής Συνδρομής για την επισκευή φερόντων στοιχείων κτιρίου ορίζεται σε 300 ευρώ ανά τ.μ. για το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου.

Το ανώτατο όριο της Στεγαστικής Συνδρομής για την επισκευή μη φερόντων στοιχείων κτιρίου ορίζεται σε 180 ευρώ ανά τ.μ. για το συνολικό εμβαδόν του κτηρίου και μέχρι τα 150 τ.μ..

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οι ιδιοκτήτες πληγέντων επισκευάσιμων κτιρίων τα οποία βρίσκονται εντός των οριοθετημένων περιοχών μπορούν να υποβάλουν στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε., Ι. Κόνιαρη 43, 114 71 Αθήνα, είτε ταχυδρομικά, είτε με κατάθεση σε Κ.Ε.Π.:
- Έως 11.3.2022, αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί Άδεια επισκευής και να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής για την επισκευή του κτιρίου.
Στεγαστική συνδρομή για την επισκευή των κτιρίων τους με την έκδοση άδειας επισκευής, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που παρουσιάζουν βλάβες οι οποίες μπορούν να επισκευαστούν, ανεξάρτητα αν το κτίριο έχει ελεγχθεί ή όχι κατά τον πρωτοβάθμιο ή/και δευτεροβάθμιο έλεγχο και ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό του ως Πράσινο ή Κίτρινο.
Εφόσον μετά από αίτημα -του ιδιοκτήτη, έχει εκδοθεί Έκθεση Αυτοψίας σύμφωνα με την οποία το κτίριο χαρακτηρίζεται επισκευάσιμο, η αίτηση για έκδοση Άδειας επισκευής υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός έτους από την παραλαβή της εν λόγω Έκθεσης Αυτοψίας.
Τα βασικά απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται σε υπουργική απόφαση, που συνοδεύουν την αίτηση, είναι:
Πλήρης φάκελος μελέτης επισκευής που συντάσσεται από Ιδιώτη Μηχανικό σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές αποφάσεις.
Έκθεση αυτοψίας ή Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας ή Επανελέγχου (εφόσον υπάρχουν).
Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου με το τοπογραφικό διάγραμμα που τους συνοδεύει.
Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό φύλλο.
Οικοδομική άδεια του πληγέντος κτηρίου (εφόσον είχε ανεγερθεί με οικοδομική άδεια) και
Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπη) του ν. 1599/1986 του/της ιδιοκτήτη/τριας (εις διπλούν, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
Για την έγκριση των εργασιών επισκευής προηγείται αυτοψία από μηχανικό της αρμόδιας υπηρεσίας παρουσία του ιδιοκτήτη και του μελετητή μηχανικού.
Μετά την αυτοψία και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η μελέτη επισκευής και εκδίδεται άδεια επισκευής.
Στην εν λόγω άδεια καθορίζεται το ποσό της στεγαστικής συνδρομής σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής και χορηγείται στο/στη δικαιούχο η πρώτη (Α’) δόση.


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
Οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κύριων κατοικιών για τις οποίες, λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021, έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν χαρακτηρισθεί ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση με Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής Κ.Υ.Α. Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται αφορούν την υποβολή στοιχείων σχετικά με τη μόνιμη κατοικία τα μέλη της οικογένειας και στοιχεία για τη συγκατοίκηση ή ενοικίαση (Υπεύθυνη Δήλωση, φορολογικά στοιχεία ΕΙ, Ε2, Ε9, λογαριασμούς Ο.Κ.Ω. κ.λπ.)».


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Σύμφωνα με τη ΔΑΕΦΚ, ο πρωτοβάθμιος έλεγχος ξεκίνησε την ίδια μέρα του σεισμού και συνολικά μέχρι τις 14 Μαρτίου διενεργήθηκαν 5.718 αυτοψίες.
Από τις 16 Μαρτίου 2021 επιτροπές Μηχανικών της Γενικής Δ/νσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) διενεργούν επανελέγχους στα πληγέντα κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021. Κατά το στάδιο αυτό επανελέγχονται τα κτίρια που χαρακτηρίστηκαν ως μη κατοικήσιμα κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο και τυχόν άλλα κτήρια που δεν είχαν ελεγχθεί.
Οι αιτήσεις για ελέγχους κτιρίων υποβάλλονται στη ΔΑΕΦΚ και ειδικότερα στη ΔΑΕΦΚ – ΚΕ, Ι. Κόνιαρη 43, 114 71 Αθήνα, είτε ταχυδρομικώς, είτε με κατάθεση σε ΚΕΠ.

Πηγή: eleftheria.gr

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.