Σεισμός Ελασσόνας: Υπεγράφη απόφαση 6μηνης παράτασης και αναστολής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών - Ποιες περιοχές εντάχθηκαν

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου σύμφωνα με την οποία δίνεται παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Κοινότητες Δήμων της Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 3 Μαρτίου 2021.

Η απόφαση αφορά κοινότητες των Δήμων Ελασσόνας, Κιλιλέρ, Λαρισαίων, Τεμπών, Τυρνάβου, Τρικκαίων, Μετεώρων, Παλαμά και Φαρκαδόνας.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση παρατείνονται μέχρι και 3 Σεπτεμβρίου 2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντoτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Κοινότητες Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας του πίνακα που ακολουθεί, που λήγουν ή έληξαν από 3 Μαρτίου 2021 μέχρι και 3 Σεπτεμβρίου 2021. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβoλής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβoλής βεβαιωμένων οφειλών.

Αναστέλλεται μέχρι και την 3 Σεπτεμβρίου 2021 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 3η Μαρτίου 2021 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Δείτε τον πίνακα των κοινοτήτων:
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Κοινότητες Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 03-03-2021

Α 1085/13-04-2021

(ΦΕΚ Β' 1536/15-04-2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΑΑΔΕ

Α. ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
 
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
2)    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση 
:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :
101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:
2103635963,
2103605159,
2103630573

Fax: 
210 3635077
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1085/2021
 
ΘΕΜΑ: «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Κοινότητες Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 03-03-2021»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α' 114), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2275/1994 (Α' 238), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. - Α' 90), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ. - Α' 170), όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).

9. Την υπ' αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).

10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), ιδίως το άρθρο 41.

11. Την από 12-04-2021 επιστολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

12. Το γεγονός ότι η εν λόγω σεισμική δόνηση είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στην ανωτέρω περιοχή.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 03-09-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Κοινότητες Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας του συνημμένου πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, που λήγουν ή έληξαν από 03-03-2021 μέχρι και 03-09-2021. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 03-09-2021 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 03-03-2021 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.