Ανατρεπτική και πρωτοπόρα πρόταση του Επιμελητηρίου Λάρισας για την ενίσχυση των μητέρων γυναικών επιχειρηματιών

Ανατρεπτική και πρωτοπόρο πρόταση κατέθεσε το Επιμελητήριο Λάρισας και η Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Λάρισας στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Γ.Γ κ. Τριαντόπουλο.

Η πρόταση  αφορά στη στήριξη των Γυναικών Επιχειρηματιών, κατά τις χρονικές περιόδους κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνων. Μία ευαίσθητη περίοδος, αυτή της μητρότητας, κατά την οποία στηρίζονται από την πολιτεία όλες οι μισθωτές μητέρες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ αντίθετα δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις μητέρες αυτοαπασχολούμενες που προσπαθούν να δημιουργήσουν οικογένεια, ενώ πασχίζουν παράλληλα να κρατήσουν την επιχείρησή τους , στηρίζοντας τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό και ταυτόχρονα την οικονομία της χώρας.


 Η έλλειψη αυτής της σπουδαίας παροχής, από την πλευρά της πολιτείας, είναι ανασταλτικός παράγοντας για πολλές νέες γυναίκες, οι οποίες θα ήθελαν να ασχοληθούν με το επιχειρείν, όμως έχουν μπροστά τους τη δημιουργία οικογένειας.


 Αναλυτικότερα, μετά την επίσκεψη του Γ.Γ κ. Τριαντόπουλου, στο Επιμελητήριο Λάρισας στις 28-3-2021 που αφορούσε συζήτηση για την στήριξη των σεισμόπληκτων της περιοχής μας, ακολούθησε αίτημα της Γ.Γ του Επιμελητηρίου και Προέδρου της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας κας Καλλιόπης Τζήκα για τη στήριξη των Γυναικών Επιχειρηματιών, το οποίο με μεγάλη χαρά της ιδίας αλλά και του Προέδρου κ. Σωτήρη Γιαννακόπουλου και των παρευρισκομένων, ο κ. Τριαντόπουλος αντιμετώπισε πολύ θετικά και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά και πολύ σωστά ότι όλα ξεκινάνε μέσα από την οικογένεια.

Στη συνέχεια, ο κ. Γενικός ζήτησε να του σταλεί υπόμνημα και κατόπιν να οργανωθεί τηλεδιάσκεψη  με τους αρμόδιους φορείς.


 Το υπόμνημα , το οποίο στάλθηκε στον Γ.Γ του Υπουργείου Οικονομικών Κ. Τριαντόπουλο, κοινοποιήθηκε  και στον Υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής κα Μαρία Συρεγγέλα και την Γ.Γ.Ισότητας κα Γιάννα Χορμόβα.


 Ευχαριστούμε θερμά για την έμπρακτη στήριξη, εκ μέρους του Γ.Γ κ. Τριαντόπουλου, στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στους πληγέντες του Ιανού και του σεισμού και για την πρόθεσή του να στηρίξει αυτή την πρότασή μας, μείζονος σημασίας για το Γυναικείο Επιχειρείν και -κατ’ επέκταση – για την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας.

Το υπόμνημα:

Η εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης rtov πολιτών τόσο σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο όσο και στο ειδικότερο επίπεδο της εργασίας αποτελεί κοινό τόπο. Ωστόσο, στην πράξη οι γυναίκες

συναντούν πολλές δυσκολίες που καθιστούν τη θέση τους στην αγορά εργασίας μειονεκτικότερη σε σχέση με των ανδρών.

Ο πιο καίριος τομέας στον οποίο οι εργαζόμενες γυναίκες χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής προστασίας, είναι το ζήτημα της μητρότητας. Για την προστασία της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των επιχειρηματια αυτοαπασχολούμενών μητέρων, απαιτούνται παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθεί η ποθητή ισότητα μεταξύ των εργαζομένων μητέρων. Ζητούμενο είναι η ζωή τονν γυναικών να ενσωματώσει τόσο την έννοια της επιχειρηματικότητας όσο και την έννοια της μητρότητας και να μην καλούνται οι γυναίκες να επιλέξουν σε. βάρος συνήθως της επιχειρηματικότητας τους.

Για να καταστεί σαφής η αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης της Πολιτείας στα ζητήματα των επιχειρηματιών αυτοαπασχολούμενων γυναικών παραθέτουμε ενδεικτικά παροχές μητρότητας που ισχύουν για τις μισθωτές εργαζόμενες μητέρες.

Στο Δημόσιο Τομέα, στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν (άδεια κύησης) και τρεις (3) μήνες μετά (άδεια λοχείας) τον τοκετό και μειωμένο ωράριο ή εναλλακτικά εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.

Στον Ιδιωτικό Τομέα οι γυναίκες λαμβάνουν 56 ημέρες άδεια κύησης και 63 ημέρες άδεια λοχείας, διάστημα κατά το οποίο αμείβονται με το πλήρες ποσό των προηγούμενων αποδοχών τους, από τους φορείς ΕΦΚΛ και ΟΑΕΔ. Στη συνέχεια δικαιούνται Αδεια θηλασμού και Φροντίδας Παιδιού με Αποδοχές (Μειωμένο ωράριο I ώρα κάθε ημέρα για 2.5 έτη ή 2 ώρες για ένα έτος και 1 ώρα για 6 μήνες ή ισόχρονη συνεχόμενη άδεια με αποδοχές-κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη) και έξι (6) μήνες ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας η γυναίκα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ με ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό.

ΛντιΟέτοίς. οι επιγειρηματίε<:- αυτοαπασγολούιιενε;: υητέρεο. μη μισθωτές του ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ). λόγω κυοφορίας και λοχείας λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Ενώ οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, άμεσα ασφαλισμένες του πρώην Ε’ΓΑΑ λόγω κυοφορίας και λοχείας, λαμβάνουν επίδομα μητρότητας, ύψους διακοσίων (200) ευρώ μηνιαίος και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Τέλος ενώ για τις κυοφορούσες εργαζόμενες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προβλέπεται άδεια και αντίστοιχη οικονομική κάλυψη σε περίπτωση επαπειλούμενης κύησης, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τις γυναίκες επιχειρηματίες.

II δημόσια όιαβούλευση του νομοσχέδιου «Για την ΓΙμοστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσηςς Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφά)£ΐας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (EE) 2019/1/5S τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής» το οποίο περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων που αφορούν την εργαζόμενη γυναίκα και μητέρα και ενισχύει στην πράξη την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με ρυθμίσεις όπως η θέσπιση άδειας πατρότητας 14 ημερών, γονικής άδειας 4 μηνών για κάθε γονέα (με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για 2 μήνες), δικαιώματος ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για γονείς παιδιών έως 12 ετών, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ληφθούν μέτρα που θα αντισταθμίζουν την αδικία σε βάρος των γυναικών επιχειρηματιών.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, για τις επιχειρηματίες- αυτοαπασχολούμενες μητέρες και για το χρονικό διάστημα κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνιον προτείνουμε:

r Καταβολή στην επιχειρηματία- αυτοαπασχολούμενη μητέρα μηνιαίου βοηθήματος (κλιμακούμενου σύμφωνα με το τζίρο της επιχείρησης) για δεκατρείς μήνες.

V- Πρόβλεψη επιδοτούμενων προγραμμάτων για την πρόσληψη πρόσθετου εργαζομένου προς εξυπηρέτηση της επιχείρησης,

r Μείοιση σε εύλογο ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών της επιχειρηματία – αυτοαπασχολούμενης μητέρας,

> Πρόβλεψη πρόσθετου επιδόματος κάλυψης κόστους βρεφονηπιακού σταθμού για κάθε τέκνο .

11 Πολιτεία, συνεκτιμώντας τις ιδιαίτερες αντίξοες συνθήκες της χρόνιας οικονομικής κρίσης και της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε αλλά και την πολυπλοκότητα του ρόλου της σύγχρονης γυναίκας επιχειρηματία, θα πρέπει με συγκεκριμένες έμπρακτες ενέργειες να σταθεί αρωγός της στις ευαίσθητες χρονικές περιόδους της μητρότητας.

Άλλωστε τα οφέλη από τις παραπάνω ενέργειες και μεταρρυθμίσεις θα είναι σημαντικά και ποικίλα:

  • Κινητοποίηση περισσότεροί γυναικών να εμπλακούν με το επιχειρείν
  • Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του γυναικείου ανθρώπινου δυναμικού
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας εν γένει

και θα συμβάλλουν στην αύξηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας η οποία με τη σειρά της θα αποτελέσει μοχλό κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.