Δόθηκε παράταση στο ΟΣΔΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες δόθηκε άτυπη παράταση 8 ημερών στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021. Έτσι τώρα λήγουν στις 30/6 αντί στις 22/6 που ήταν αρχικά. 

Υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας στα γραφεία μελετητών και συνεταιρισμών που γίνονται οι δηλώσεις και μεγάλος αριθμός αγροτών δεν έχει κάνει ακόμα δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ. 

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το περιεχόμενο της Δήλωσης ΟΣΔΕ, περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΣΔΕ   

  1. Σε περίπτωση που γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2021, υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
  • Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων: Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων σε ηλεκτρονική μορφήΣημειώνεται ότι όλα τα μισθωτήρια (πλην των ηλεκτρονικών μέσω taxisnet) πρέπει να φέρουν γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων μερών. Το γνήσιο της υπογραφής πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο κεφάλαιο 10 του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ)-ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α/Γ.Γ.Δ.Δ. Ιανουάριος.
  • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, απαιτείται μόνο για όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα ή πληρωμή του μέτρου 13 – ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (εξισωτική αποζημίωση).
  1. Στην περίπτωση προσυμπληρωμένων αιτήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2020/2021 και το έτος υποβολής αίτησης.
  2. Στην περίπτωση που ο γεωργός ψηφιοποιήσει – δηλώσει αγροτεμάχιο εντός περιοχών στις οποίες εφαρμόστηκε η υπ’ αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ (layer – επίπεδο πληροφορίας: ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 2016-2020), θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλει τουλάχιστον ένα παραστατικό νόμιμης νομής ή κατοχής, όπως θα καθοριστούν στην σχετική Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  3. Παραστατικά που απαιτούνται όταν ο γεωργός αιτείται κάποια από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ή/και την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι, όπως περιγράφονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις .

Του Ντίνου Μακά - Πηγή: agroekfrasi.gr

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.