4 νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Τυρνάβου

 Με απόφασή του ο δήμαρχος Τυρνάβου ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Τυρνάβου, με θητεία από 20-09-2021 μέχρι την 19-09-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει τις κατωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον κ. Μανδηλά Λάσκαρη καθ’ ύλην αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την οικονομική διοίκηση, την οικονομική διαχείριση και τις προμήθειες.
2 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στον Δήμο Τυρνάβου.
3 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν την δημόσια διαβούλευση.
4 Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

2. τον κ. Κατσαρό Χριστόφορο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την πρόνοια, την κοινωνική πολιτική του Δήμου και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, καθώς επίσης και την προαγωγή και προστασία της Δημόσιας Υγείας.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν θέματα της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της Παιδείας γενικότερα.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την εφαρμογή ποικίλων πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων στο Δήμο.
4. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν θέματα νεολαίας.

3. τον κ. Γιαννόπουλο Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν στην προστασία και ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), στην εν γένει υποστήριξη του αγροτικού κόσμου.
2. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν ζητήματα άρδευσης του πρωτογενούς τομέα.
3. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με άλλους φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις.

4. τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρυσοβέργη Κωνσταντίνο καθ’
ύλην Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου που έχουν σχέση με την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
2. Την διαχείριση και εποπτεία όλων των ενδεδειγμένων δράσεων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας στο επίπεδο του Δήμου (σχεδιασμός & συντονισμός δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, οργάνωση πυροπροστασίας δασών, αποκατάσταση δασών).

3. Την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών : Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου & Νεκροταφείων του Δήμου.
4. Την διεύθυνση και εποπτεία της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Δημοτικών Αμαξοστασίων.
5. Την ευθύνη συντήρησης & αποκατάστασης των παιδικών χαρών κ.λπ. του Δήμου.
6. Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
7. Την ευθύνη και διαρκή μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου.

Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι στις Υπηρεσίες ευθύνης τους, εκδίδουν και υπογράφουν κάθε έγγραφο σχετικό με την λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών & δραστηριοτήτων.

ΙΙ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

ΙΙΙ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσαρός Χριστόφορος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γιαννόπουλος Ανδρέας.

Αντιμισθίας δικαιούνται όλοι οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4483/2017.

Πηγή: paidis.com

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.