Δύο προσλήψεις Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ( 2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021 - 2022 στο οποίο συμμετέχει ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας που εδρεύει στην Ελασσόνα , και συγκεκριμένα για τον Β΄ Παιδικό Σταθμό Ελασσόνας και για τον Παιδικό Σταθμό Κρανέας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Ελασσόνας , 6ης Οκτωβρίου 57 , Τ.Κ.: 40200 στα γραφεία του Οργανισμού, Τηλ.επικοινωνίας:2493350227 , Υπεύθυνος επικοινωνίας : Καραγεώργου Βασιλεία . 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε την προκήρυξη
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.