Πρόσληψη δύο βρεφονηπιοκόμων στην Ελασσόνα

Στην πρόσληψη δύο βρεφονηπιοκόμων (Δ.Ε.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» προχωρά ο Δήμος Ελασσόνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφα όλων των εγγράφων που αποδεικνύουν τα ειδικά και τυπικά προσόντα κατά περίπτωση . Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα .

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αν στο αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπα του αρθ.14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους ή πιστοποιητικό γεννήσεως για τους αγάμους .

6. Βεβαίωση ανεργίας.

7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Οργανισμού στην Ελασσόνα μέσα σε προθεσμία εφτά (7) ημερών αρχομένης από την επομένη της ανάρτησής ( 12/04/2022 έως και 18/04/2022 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2493350226-227.

Δείτε την προκήρυξη

Ανδρέας Νικούλης
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.