Η ΕΛΑΣΣΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Εν Ελασσώνι ανεσυστήθη ο Προοδευτκός Όμιλος υπό νέων επιστημόνων και άλλων διανοουμένων ίνα συντελέση εις κάθε προοδευτικήν κίνησιν της πόλεως. Μεταξύ των άλλων προοδευτικών μελετημάτων του πρώτιστον μέλημα έχει την ίδρυσιν Μουσείου εν Ελασσώνι. 

Ο Προοδευτικός όμιλος υπέβαλεν αναφοράν εις το υπουργείον Παιδείας, όπως επιτρέψει εις αυτόν να παραλάβη τα λίθινα αρχαία ανάγλυφα και επιγραφάς, αι οποίαι είναι ατάκτως ερριμέναι ως κοινοί λίθοι εις τινας γωνίας του προαυλίου του πρώην Τουρκικού Τελωνείου το οποίον τώρα είναι καπνεργοστάσιον. 

Τω 1913 ο πρώην έφορος αρχιοτήτων Θεσσαλίας κ. Αρβανιτόπουλος, ως έφεδρος αξιωματικός τη βοηθεία στρατιωτών συνέλεξε από διάφορα χωρία της επαρχίας Ελασσόνος όλας τας επιγραφάς και διάφορα ανάγλυφα και τα μετέφερεν εις Ελασσόνα και τα ετοποθέτησε προχείρως εις το Τουρκικόν Τελωνείον, το οποίον είναι λαμπρόν κτίριον και κατάλληλον διά Μουσείον της Περραιβίας. Αλλ΄αργότερα το κατέλαβον αι Ελληνικαί αρχαί και εγκατέστησαν εις αυτό το Καπνεργοστάσιον. Αι δε αρχαιότητες αφέθησαν εκεί όπως ήσαν ειρημμέναι ως κοινοί λίθοι. 

Το υπουργείον Παιδείας συνεπεία της αναφοράς του Προοδευτικού Ομίλου Ελασσόνος με διέταξε να μεταβώ εις Ελασσόνα και πραγματοποιήσω την εκεί αρχαιολογικήν συλλογήν. Πράγματι την 4ην Σεπτεμβρίου μετέβην εις Ελασσόνα και είδον ότι η εν τω προαυλίω αρχαιολογική συλλογή ήτο εις οικτράν κατάστασιν, διότι οι επιτύμβιοι στήλαι, και διάφορα άλλα μάρμαρα με επιγραφάς και ψηφίσματα σπουδαιότατα ήσαν εντελώς απρόσιτα εις τους επιστήμονας ημετέρους ή ξένους διότι ήσαν εστιβαγμένα τα μεν επί των δε, η δε μετακίνησίς των ήτο δυσκολωτάτη και αδύνατος λόγω του βάρους. Ο Προοδευτικός όμιλος μου χορήγησε δύο εργάτας επί δύο ημέρας τους οποίους επλήρωσεν αυτός διά να εξαγάγωμεν εκ στενού περικεκλεισμένου χώρου περί τας 60-65 στήλας μεγάλας και βάθρα αγαλμάτων περιέχοντα διαφόρους επιγραφάς και σπουδαία ψηφιδωτά των διαφόρων πόλεων της αρχαίας Περραιβίας.

Δυνάμεθα να είπωμεν όλον το αρχαίον της Περραιβίας. Τας 60-65 ταύτας επιγραφάς ηριθμήσαμεν και ετοποθετήσαμεν προσωρινώς κατά μήκος ενός διαδρόμου του προαυλίου του καπνεργοστασίου. Αλλά μένουν ακόμη περί τα 50-60 μάρμαρα τα μεγαλύτερα, τα οποία είναι ατάκτως ερριμένα και στοιβαγμένα όπισθεν του καπνεργοστασίου εν χώρω στενώ πλάτους 11/2 μέτρου εις το οποίον εφύτρωσαν και άγρια συκαί μεγάλων διαστάσεων και επομένως διά την στενότητα του χώρου, διότι δεν είναι δυνατόν να εργασθούν περισσότεροι εργάται προς μετακίνησιν και μεταφοράν αυτών έξω και έτσι έμειναν τα μάρμαρα αυτά χωρίς να αντιγραφούν και να αριθμηθούν, μέχρις ού ευρεθή εν Ελασσώνι κτίριον κατάλληλον διά Μουσείον και μεταφερθούν εκεί. Αλλά δια να ανεγερθή Μουσείον εν Ελασσώνι υπό του κράτους είναι αδύνατον λόγω μάλιστα των πολιτικών αστασιών τώρα. 

Διά να ανεγείρη δε Μουσείον εν Ελασσώνι ο Προοδευτικός όμιλος και τούτο είναι αδύνατον, διότι δεν έχει τόσα χρήματα ο όμιλος παρ΄όλην την καλήν διάθεσιν που έχει. Εσκέφθημεν λοιπόν μετά του Προέδρου του Προοδευτικού ομίλου κ. Αθ. Πιτένη, του γραμματέως κ. Πέτρου Τσιαβέ, του προέδρου της κοινότητος Ελασσόνος κ. Γρηγορίου Γκούντα και του ιατρού κ. Ιω. Παπαλεξίου να ζητήσωμεν από το υπουργείον Παιδείας ένα τζιαμί θολωτόν, το οποίον είναι και παλαιόν και στερεόν. Το δε υπουργείον Παιδείας να ζητήση αυτό από την Εθνικήν Τράπεζα και να το χρησιμοποιήσομεν εις Μουσείον άπαξ διά παντός. Τα δε έξοδα της επισκευής και διασκευής του τζιαμίου εις Μουσείον αναλάβη ο προοδευτικός όμιλος όστις είναι λίαν φιλοαρχαίος. Εγράψασμεν ήδη περί ούτου εις το υπουργείον Παιδείας, αναμένουμε τας ενεργείας του.

Ν. Ι. Γιαννόπουλος

                                                                      Κήρυξ, 15/9/1935, Λάρισα

ΒΑΣΙΛΗΣ Φ. ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΤΗΣ

Σημείωση: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σημαντικότερα από τα αναφερόμενα μάρμαρα, μεταφέρθηκαν κατά την περίοδο της κατοχής και θάφτηκαν επίσημα στην Τσαριτσάνη για λόγους προστασίας. Η εκταφή τους, είναι βέβαιο ότι θα αποκαλύψει σημαντικά ιστορικά στοιχεία από την ιστορία της αρχαίας Περραιβίας.

                       Κώστας Κ. Κόκκινος τηλ: 6977347713

                       Email: tsaritsanipanorama@gmail.com

Το παραπάνω κείμενο μας έστειλε ο κ.Κώστας Κόκκινος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευελπιστούμε κάποια στιγμή, όλες οι αρχαιότητες της περιοχής της Ελασσόνας, οι οποίες είναι πάρα πολλές, να αποκτήσουν τον δικό τους χώρο στην Ελασσόνα και όχι να εκτίθενται μακριά από την πόλη αλλά και πολλά ακόμη από τα ευρήματα να είναι στοιβαγμένα σε αποθήκες, με αποτέλεσμα, ως κάτοικοι της περιοχής, να μην γνωρίζουμε την πλούσια αρχαία κληρονομιά της περιοχής μας.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.