«ΑΕΝΟΛ»: 2η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων – πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020

 Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας («ΑΕΝΟΛ Α.Ε.») υλοποιεί το  Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020, για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,  με εξαίρεση την πόλη της Λάρισας

Στο πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος και μετά την κατανομή επιπλέον πόρων η ΟΤΔ  ΑΕΝΟΛ Α.Ε.  έχει ανακοινώσει την 2η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων - πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα,  στα πλαίσια του μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 και  Υπομέτρου 19.2: Στήριξη Υλοποίησης Πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΤΑΠΤοΚ».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους και στην οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής δράσης.

Ειδικότερα, οι υποδράσεις που αποτελουν αντικείμενο της 2ης  Πρόσκλησης  για την υποβολή προτάσεων  πράξεων  Ιδιωτικού Χαρακτήρα, είναι οι ακόλουθες:

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ «ΑΕΝΟΛ ΑΕ».

 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 02-06-2023, ώρα: 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 04-08-2023, ώρα: 15:00

 Η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη της τρέχουσας Πρόσκλησης ανέρχεται ενδεικτικά στο ύψος του 1,1 εκατ. ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαινεται από 50% έως 70% ανάλογα με την δράση.

 Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της ΑΕΝΟΛ ΑΕ, http:/www.aenol.gr/ και στα γραφεία της εταιρείας:

-      6ης Οκτωβρίου 165 Ελασσόνα, ΤΚ: 40 200, υπεύθυνοι πληροφόρησης οι κ.κ. Μπασδέκη Σεβαστή, Σαμαρά Φανή, τηλέφωνο 2493024222, e-mail: info@aenol.gr.

-     Πανός 13, Λάρισα, 3ος όροφος, υπεύθυνη πληροφόρησης: Παπαγεωργίου Ιωάννα, τηλέφωνο: 2410284824.


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.