Παράταση στις αιτήσεις αντικατάστασης ζώων, ανακατασκευής στάβλων στη Θεσσαλία

Έως τις 31 Ιουλίου 2024 παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή των παραγωγών της Θεσσαλίας και του Έβρου, στο υπομέτρο 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα», του ΠΑΑ, για δωρεάν ανακατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων και αντικατάστασης ζώων.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

Δαπάνες αποκατάστασης επιλέξιμων ζημιών

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση, ενισχύονται δαπάνες αποκατάστασης επιλέξιμων ζημιών:

αα) για την αποκατάσταση παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού μέσω:

i) της αποκατάστασης υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και  εξοπλισμού, που είναι σύμφωνη με τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές

ii) της κατασκευής σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λόγω μετεγκατάστασης που τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές,

iii) της αγοράς καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού (σε αντικατάσταση παλαιότερου τύπου)

αβ) για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου βοοειδών και αιγοπροβάτων, καθώς και μελισσοσμηνών, μέσω

i) της αντικατάστασης ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου βοοειδών και αιγοπροβάτων καθώς και μελισσοσμηνών,

ii) της αγοράς βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου βοοειδών και αιγοπροβάτων και

αγ) γενικές δαπάνες, οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν

i) το 10% του συνόλου των δαπανών του σημείου αα) της παρούσας παραγράφου που αφορούν δαπάνες αμοιβών Μηχανικών, Γεωπόνων και διαχειριστικά έξοδα φακέλου και

ii) τα 1.000 €, όσων αφορά τα διαχειριστικά έξοδα φακέλου για αιτήσεις που περιλαμβάνουν μόνο δαπάνες του σημείου αβ).

Δείτε αναλυτικά την τροποποίηση ΕΔΩ

in.gr

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.